راهنمای تصویری پرداخت Offline

تعدادی از پرداخت ها یه صورت Offline صورت می گیرد، بدین معنا که شما اطلاعات کارت خود را بر روی فرم پرداخت، وارد کرده و از طریق فکس، ایمیل یا پست ارسال می نمایید و عملیات پرداخت شما پس از تایید فرم صورت می گیرد

بدین منظور شما می بایست یک گیف کارت وبزا معادل پرداخت خود سفارش داده تا اطلاعات کارت خود را جهت پرداخت وارد نمایید

به طور مثال در وب سایت http://www.cic.gc.ca جهت پرداخت شما شما برتکمیل مراحل پرداخت باید اطلاعات را ماننده تصوبر در فرم وارد نمایید

 

ofline-pay-sample

 

 

  • شماره ۱۶ رقمی کارت (digits card number)
  • نام دارنده کارت ( name on card / card holder name )
  • تاریخ انقضای کارت ( expire date / valid through date )

کد سه رقمی پشت کارت که معمولا با نام های زیر شناخته می شوند

CVV2 / CCv2 / Security code / CID / card verification value

که پس از وارد کردن اطلاعات از کارت شما کسر می گردد